ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday20
mod_vvisit_counterThis week229
mod_vvisit_counterLast week146
mod_vvisit_counterThis month519
mod_vvisit_counterLast month216
mod_vvisit_counterAll days620635
เริ่มนับวันที่ 12 สิงหาคม 2553

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 

นโยบายผู้บริหาร

 

 

 

1. ด้านเศรษฐกิจ


 พัฒนาด้านผลผลิตการเกษตร หาแหล่งเงินทุน เงินกู้ พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และแก้ไขปัญหาคนว่างงานภายในตำบล


2. ด้านสังคม


 แก้ไขปัญหายาเสพติด และเบี้ยยังชีพคนชรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบี้ยยังชีพนั้น จะมีการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามหมู่บ้านและบ้านอย่างทั่วถึง โดยผู้ที่ได้รับเบี้ยดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


 พัฒนาไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ


4. ด้านแหล่งน้ำ


 พัฒนาแหล่งน้ำ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาให้เพียงพอในการอุปโภคบริโภค  ขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขิน  รวมถึงการผันน้ำด้วยไฟฟ้าสู่ไร่นาเกษตรกร


5. ด้านสาธารณสุข


 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ และจะป้องกันโรคติดต่อไม่ให้แพร่ขยายไปในเขตตำบล


6. ด้านการเมือง การบริหาร

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใหม่ ๆ ให้มีการฝึกอบรม จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในสำนักงาน


7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 พัฒนาด้านจารีตประเพณีต่าง ๆ ในตำบล และส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาวัสดุการศึกษาให้เพียงพอ และสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน


8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 พัฒนาด้านการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ


9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


 ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการต่าง ๆ ร่วมกับผู้นำชุมชน


10. ด้านนันทนาการ


 พัฒนากีฬาเยาวชนให้เต็มที่  สร้างลานกีฬากลางคืน  เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการกีฬาชนิดต่าง ๆ ในตำบลรวมถึงกีฬาพื้นบ้าน และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


11. งานการรักษาความสงบภายในและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


 จัดตั้งศูนย์กู้ชีพ  ให้มีรถกู้ภัย  เพื่อให้ อปพร. ช่วยเหลือราษฎรได้อย่างรวดเร็ว

 

chelsea handler tickets detroit Arizona Cash Advance Today are emma stone and andrew garfield dating next day pay day loan easy approval california only barcelona vs osasuna 2014 full match download unknown liam neeson dvd my payday loan advance agents of shield tv series 2013 abc fall schedule real estate las palmas Apply For Student Loans Online Now paco de lucia jenni
 

Newsflash